System ocen pracowniczych – co obejmuje?

by Marta

Ocenianie pracowników stanowi istotny element zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to sposób, pozwalający zweryfikować jakość wykonywanych przez dany podmiot służbowych zadań. Warto wiedzieć, co obejmuje system pracowniczych ocen.

Opis i charakterystyka systemu

Moduł składa się z ilościowych i jakościowych aspektów funkcjonowania podmiotu w firmie. Przedsiębiorstwo powinno regularnie wykonywać działania w obrębie systemu pracowniczych ocen, by weryfikować sprawność mechanizmów odpowiedzialnych za dobieranie personelu i kontrolować skuteczność organizowanych szkoleń. Moduł ma ponadto istotny wpływ na działania administracyjne, dotyczące podwyżek i awansów. System oceny pracownika stanowi informację dla konkretnego podmiotu, pomagającą mu polepszać wyniki oraz planowanie kariery. Moduł składa się z:

  1. Celów,
  2. Zasad,
  3. Kryteriów,
  4. podmiotu poddawanego analizie,
  5. Technik,
  6. Częstotliwości.

Postępowanie – krok po kroku

System oceny bazuje na ośmiu etapach. Pierwszy z nich stanowi identyfikację celów. Wskazywane są wówczas elementy, które zostaną poddane ocenie. Punktem wyjścia w określeniu celów jest strategia personalna przedsiębiorstwa. Drugi etap obejmuje analizę służbowych zadań. Polega ona na ustaleniu kryteriów, mogących określić satysfakcję z wyników pracy. Trzeci etap to tworzenie procedur oceny. Powinny być one dostosowane do dostępnych warunków oraz potrzeb. Czwarty etap to analiza wyników finansowych osiąganych przez podmiot na zajmowanym stanowisku. W ramach piątej fazy pracownicy są oceniani według wcześniejszych kryteriów. Uzyskane wyniki przedstawia się również każdej osobie, by zwiększyć jej motywację. Podmiot oceniający pomaga wyznaczyć pracownikowi odpowiednie działania oraz ustalić plan, który wpłynie na polepszenie wyników. Szósty etap obejmuje zdefiniowanie strategii rozwoju zatrudnionych osób. Siódma faza stanowi podjęcie decyzji, dotyczącej wynagrodzenia personelu. Ósmym etapem jest przekazanie informacji pracownikom o ich wynikach.

System ocen pracowniczych stanowi rozwiązanie, pozwalające na zwiększenie wydajności oraz jakości pracy konkretnej osoby. Należy jednak pamiętać, że rozmowa z zatrudnioną osobą w ramach przeprowadzonej analizy nie jest łatwa. Warto zatem skorzystać z pomocy doświadczonych w tym sektorze specjalistów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.ca-staff.eu/en/.

You may also like

Leave a Comment